WP theme optional pages:
  Revista „Basarabia economică” (1919‐1940): cercetare bibliografică
   Ion Şpac, Silvia Ghinculov (coord.) ; Bibl. Şt. a Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” a Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : [s. n.], 2015 (Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM). – 191 p.
„Basarabia Economică: revistă socială, economică, statistică şi financiară” constituie o sursă informaţională de prestigiu referitoare la perioada imediat următoare după Unirea Basarabiei cu România din 1918. Creşterea economică şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei basarabene din perioada dată constituiau o problemă de mare responsabilitate. Studiul vine să fixeze evenimentele din ţinut, pe tot parcursul anilor respectivi, să înregistreze toate aspectele de conţinut, toţi participanţii la evenimente etc., contribuind astfel la implementarea în circuitul ştiinţific a documentelor inserate în paginile revistei. Prezenta lucrare bibliografică oferă informaţii preţioase, care permit reconstituirea tabloului amplu al profilurilor economice din acea perioadă, al preocupărilor agenţilor comerciali, proprietarilor şi micilor negustori, precum şi preţioase date statistice referitoare la aceste activităţi.
vezi continutul…

  De la Luca Pacioli la contabilitatea modernă
   Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. ; alcăt.: Silvia Habaşescu [et al.] ; resp. şi coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM, 2015. – 100 p.
Lucrarea prezintă bibliografia distinşilor profesori şi cercetători ai Facultăţii Contabilitate a ASEM, reformatori ai domeniului contabilităţii din Republica Moldova: prof. univ., dr. hab. Viorel Ţurcanu; prof. univ., dr. hab. Vasile Bucur; prof. univ., dr. hab. Alexandru Nederiţa; conf. univ., dr. Valentina Paladi, conf. univ., dr. Eudochia Bajerean.

vezi continutul…

  Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii, la 80 de ani: Biobibliografie
   Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. ; alcăt.: Silvia Habaşescu, Svetlana Studzinschi ; resp. şi coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM, 2014. – 215 p.
„Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii, la 80 de ani” – lucrare-omagiu consacrată jubileului academicianului, economistului şi marelui patriot Sergiu I. Chircă, pentru îndelungata şi rodnica sa activitate în ştiinţa şi învăţământul din ţara noastră.
vezi continutul…

  „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură:rolul bibliotecilor”, conf. intern. (2013; Chişinău).
   Conferinţa internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, 12 dec. 2013 / coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM, 2014. – 175 p.
Lucrarea prezintă materialele Conferinţei Internaţionale „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, organizată în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru învăţământul economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat de Academia de Studii Economice a Moldovei în parteneriat cu Universitatea din Bergen, Norvegia. În cadrul Conferinţei au fost abordate următoarele subiecte: ce este egalitatea de şanse; care sunt aspectele generale privind egalitatea de şanse în concordanţă cu legislaţia din Uniunea Europeană şi Republica Moldova; importanţa promovării egalităţii de şanse; egalitatea de şanse din perspectiva accesului la educaţie şi la informaţie; strategii, instrumente, tehnici utilizate pentru susţinerea şi promovarea egalităţii de şanse, modalităţi de combatere a inegalităţii de şanse în domeniile educaţiei şi culturii.
vezi continutul…

  Academia de Studii Economice din Moldova la 20 de ani. Studii, cercetări, publicaţii. Bibliografia lucrărilor corpului profesoral didactic
   [bibliografie]. Alcăt.: M. Vătămanu, N. Cheradi; resp. ed.: S.Ghinculov. Ch.: ASEM, 2012. 432 p.

Bibliografia publicaţiilor corpului profesoral didactic este consacrată împlinirii a 20 de ani de la fondarea ASEM şi constituie un nou pas în actul de tezaurizare a tot ce a fost creat în cadrul instituţiei. Lucrarea constituie o continuare firească a bibliografiei cu acelaşi titlu elaborată în a. 2001, care a inclus publicaţii editate între a.a. 1991-2001.
vezi continutul…

  Lau, J. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi
   red. şi trad. N. Ţurcan; M. Vătămanu, N. Cheradi. Chişinău: Gunivas, 2010. 64 p. ISBN 978-9975-4070-2-1.

Ghidul internaţional de cultura informaţiei a fost elaborat de Sectorul Information Literacy al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare (IFLA) în calitate de suport de bază în activitatea practică pentru specialişti, care simt nevoia sau sunt interesaţi în organizarea programelor de formare a culturii informaţiei. Ghidul va ajuta specialiştii din domeniul informaţiei, care realizează programe educaţionale moderne (în special în domeniul învăţământului mediu şi superior). Totodată, majoritatea concepţiilor expuse, principiile şi metodele pot fi utilizate cu adaptare minimă în orice mediu bibliotecar. Asistenţa acordată utilizatorilor pentru achiziţionarea competenţelor informaţionale constituie unul din scopurile profesionale ale specialiştilor din domeniul informaţiei, care activează în biblioteci de orice tip. Deprinderile de utilizare a informaţiei constituie garanţia succesului în învăţarea pe parcursul întregii vieţi, în activitatea profesională şi în comunicarea zilnică interpersonală pentru fiecare cetăţean (de exemplu, când persoana are nevoie de informaţie despre serviciile medicale pentru persoana de care îngrijeşte, sau elevul/studentul are nevoie de informaţie specială pentru executarea sarcinilor etc.).
Faceţi click aici pentru varianta electronica la Linii directoare

  Paul Bran – economist, filosof, cercetător, pedagog: Medalion aniversar la 70 de ani de la naştere
   [biobibliografie]. Alcăt.: M. Vătămanu, N. Cheradi; resp. ed.: S.Ghinculov. Ch.: ASEM, 2010. 154 p.

Acest Medalion aniversar este prilejuit de împlinirea a 70 ani de la naşterea personalităţii creatoare PAUL BRAN, fondatorul Academiei de Studii Economice din Moldova. Profesorului Paul Bran i-a revenit cea mai grea misiune: cea de a fonda Academia de Studii Economice din Moldova şi a contribui la reforma economică din ţara noastră. Bibliografia conţine bibliografia lucrărilor lui Paul Bran, cugetările lui şi e-bibliografia marelui savant. Lucrarea reflectă contribuţia profesorului Paul Bran la dezvoltarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM. Impresii şi gânduri colegiale despre Paul Bran sunt prezentate de Crigore Belostecinic, Florina Bran, Carmen Valentina Rădulescu, Ildiko Ioan, Vasile Şoimaru, Ghenadie Ciobanu, Silvia Ghinculov, Gabriel I. Năstase, Alexandra Tkacenko.

  Publicaţii ASEM 2010 [CD]
   Coord. S. Ghinculov; realizare tehnică A. Gudima; D. Nichifor. Ch.: ASEM, 2011. (Seria Biblioteca digitală ASEM).

Conţine 34 publicaţii full text, editate la Editura ASEM în anul 2010.

  Stanislav Fotescu – profesor şi cercetător consacrat
   Biobibliografie. Alc.: N. Botnari, M. Vătămanu. Ch.: ASEM, 2011. 35 p. – ISBN 978-9975-75-552-8.

Absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldova (1996), doctor habilitat în economie (2009), conferenţiar universitar la catedra “Finanţe şi Asigurări”, ASEM, cu stagii de pregătire profesională la societăţile de asigurări din Republica Moldova (direcţia generală a asigurărilor de stat a Republicii Moldova, CIA “QBE ASITO” SA), şi cu relaţii de colaborare cu mai multe universităţi şi societăţi de asigurări din Republica Moldova şi România, Stanislav Fotescu a fost nu numai un profesor care s-a dedicat cu multă generozitate discipolilor săi, ci şi mentor pentru colegii de breaslă şi specialiştii din domeniul asigurărilor.

  Lucrări de artă din Colecţia Academiei de Studii Economice din Moldova
   Acad. de Studii Econ. din Moldova; Coord.: S. Ghinculov, N. Cheradi; Trad.: N. Ionaş, A. Bondarenco, C. Andronic; Fotogr.: Iu. Foca. Ch.: ASEM, 2011. 88 p. ISBN 978-9975-75-572-6.

„Lucrări de artă din Colecţia a Academiei de Studii Economice din Moldova” este o publicaţie care prezintă lucrările de pictură şi compoziţiile sculpturale din ASEM ale artiştilor din perioada contemporană: Gheorghe Vrabie, Dorina Cojocaru-Vrabie, Simion Zamşa, Valentina Brâncoveanu, Grigore Sultan şi Veaceslav Jigliţchi, Veaceslav Zaiţev. Colecţia de arte a ASEM este prezentată în două săli de lectură ale Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, holul parterului Blocului „F”, Sala Senatului şi în scuarul ASEM. Colecţia este concepută pentru a oferi publicului studios o selecţie de mare valoare din patrimoniul artistic naţional, conservat în arealul academic ca un ansamblu inedit.

  Colectivul ASEM la cea de-a 20-a aniversare. Alc.: S. Ghinculov
   Acad. de Studii Economice a Moldovei. – Ch.: ASEM, 2011. 256 p. ISBN 978-9975-75-573.

Volumul „Colectivul ASEM la cea de-a 20-a aniversare” este conceput din dorinţa de a promova personalul ASEM cu prilejul comemorării aniversării a 20-a a Academiei de Studii Economice a Moldovei şi a fost inclus în „Planul de acţiuni în vederea celebrării celei de-a 20-a aniversări a fondării ASEM”, aprobat la Şedinţa Senatului ASEM din 24 decembrie 2010. La ASEM, îşi desfăşoară activitatea 1019 angajaţi, având o pregătire profesională adecvată rolului şi funcţiei pe care o îndeplinesc, în condiţii de respectare a calităţii strategiilor şi programelor de activitate.

  Grigore Belostecinic – Promotor al ştiinţei, învăţământului şi Reformelor economice
   (studiu biobibliografic).- Chişinău: ASEM, 2010.- 302 p.
Volumul este conceput şi realizat în dorinţa de a face cunoscută activitatea ştiinţifico-didactică şi administrativă a renumitului savant economist, profesor universitar, doctor habilitat în economie, Membru Corespondent a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova din anul 2001 – Grigore Belostecinic şi cu prilejul împlinirii a 50 de ani din ziua naşterii. Aceasta lucrare cuprinde date biografice, date privind studii, stagii ştiinţifice, funcţii academice, experienţă şi subiectele cercetări economice, participări la conferinţe şi congrese, date bibliografice privind lucrări originale şi scrise în colaborare, precum şi referinţe privind personalitatea şi activitatea lui Grigore Belostecinic. Bibliografia lucrărilor include perioada 1988-2009.

  Ghinculov, Silvia Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar
   S. Ghinculov. – Chişinău:ASEM, 2009.-193 p.
Această lucrare prin structurarea celor patru capitole oferă informaţii importante privind abordarea teoretică a fenomenelor cercetate în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM: Biblioteca ASEM – centru de informare economică; Managementul informaţional în instituţii infodocumentare; Colaborare naţională şi internaţională; Oamenii cărţii. Noile tehnologii au condus bibliotecile la o redefinire a sistemului de organizare a informaţiilor. Autoarea prezintă ultimele tendinţe în ştiinţa şi practica actuală, cum ar fi orientarea tehnologică şi creşterea rolului informaţiei în toate domeniile ce a impus o revedere a teoriilor manageriale anterioare şi adaptarea lor la practica curentă. Lucrarea reprezintă o imagine clară asupra fenomenului funcţiei manageriale în domeniul infodocumentar.

  Protagonistul bibliologiei naţionale. Ion Madan
   Biobliografie / Academia de Studii Economice. Biblioteca Ştiinţifică.- Chişinău: Editura ASEM, 2009.- 106 p.
Fructuoasa activitate ştiinţifică, pedagogică şi publicistică a profesorului Ion Madan pe parcursul a patru decenii s-a cristalizat în conştiinţa oamenilor cărţii, cât şi a celor ce activează în domeniile ştiinţei, culturii, literaturii. De la experienţa unor biblioteci concrete până la istoria sistemului de biblioteci, de la aprecierea unor publicaţii până la istoria cărţii Moldovei, de la elaborarea unui dicţionar al oamenilor de cultură, şi până la schiţarea istoriei bibliografiei naţionale şi a istoriei tiparului moldovenesc, – sunt doar câteva momente ale activităţii lui Ion Madan. Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, cursuri universitare şi alte materiale publicate în perioada anilor 1961 – 2008.
vezi continutul …
  Nadejda Şişcan: Biobliografie
   Academia de Studii Economice. Biblioteca Ştiinţifică.- Chişinău: Editura ASEM, 2009.- 91 p.
Scopul lucrării de a face cunoscută întreaga activitate ştiinţifică şi pedagogică a uneia dintre cele mai marcante personalităţi ştiinţifice şi pedagogice din Republica Moldova, profesor universitar, doctor habilitat în economie – Nadejda Şişcan. Acest indice bibliografic cuprinde informaţii organizate astfel: Profesor universitar, doctor habilitat Nadejda Şişcan; Curriculum vitae – sunt reflectate datele biografice, studii, stagii ştiinţifice, funcţii academice, experienţă şi subiecte de cercetări didactice, participări la conferinţe şi congrese; Lucrări originale şi scrise în colaborare; Referinţe privind personalitatea şi activitatea profesorului Nadejda Şişcan. Bibliografia cuprinde informaţii despre publicaţiile apărute în perioada anilor 1966 – 2009, în limbile română, rusă, franceză, engleză.
vezi continutul …
  Eugeniu Hrişcev. Membru corespondent al AŞM: indice biobibliografic
   Academia de Studii Economice. Biblioteca Ştiinţifică. – Chişinău: Editura ASEM, 2008.- 70 p.
Această biobibliografie a fost elaborată cu ocazia împlinirii a 45 de ani de activitate ştiinţifico-didactică a cunoscutului savant economist, profesor universitar, doctor habilitat în economie, membru corespondent al AŞM, ex-rector al Academiei de Studii Economice din Moldova (1994 – 2001) – Eugeniu Hrişcev. Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, cursuri universitare şi alte materiale publicate în perioada anilor 1971-2008, în limbile română şi rusă. Curriculum vitae, studii, stagii ştiinţifice, experienţa didactică, funcţii academice, subiectele de cercetări ştiinţifice, participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi lista tezelor de doctor şi doctor habilitat la care Eugeniu Hrişcev este conducător ştiinţific. La întocmirea biobibliografiei au fost consultate colecţiile Bibliotecii ASEM, Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Bibliotecii Universităţii de Stat din Moldova, precum şi numeroasele izvoare bibliografice curente şi retrospective. Lucrarea este însoţită de un cuvânt introductiv semnat de prof. universitar, membru de onoare a Academiei Române Sergiu Chircă.
vezi continutul …
  Ghinculov, Silvia Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare
   S. Ghinculov; Red. A. Rusnac; Rec. R. Hâncu, I. Costaş – Chişinău: Epigraf, 2007.- 112 p.
Abordarea managementului resurselor informaţionale şi documentare în contextul constituirii societăţii informaţionale este actuală şi reprezintă o condiţie pentru integrarea Republicii Moldova în spaţiul global informaţional. Această lucrare prin structurarea celor cinci capitole oferă informaţii importante privind abordarea teoretică a fenomenelor cercetate; cuprinde informaţii şi caracteristica generală a infrastructurii informaţionale; prezintă strategii şi tehnici manageriale în activitatea informaţională. Lucrarea reprezintă o imagine clară asupra fenomenului funcţiei manageriale în domeniul infodocumentar. Importanţa practică a lucrării constă în elaborarea unor propuneri pentru optimizarea activităţii de informare a beneficiarilor, precum şi ridicarea nivelului calitativ al produselor şi serviciilor oferite de instituţiile infodocumentare din Republica Moldova.

  Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial
   conf. şt. int. (22-23 sept. 2006; Chişinău).- Chişinău: Editura ASEM, 2007.- 460 p.
Secţiunea „Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova”, ediţia a 4-a (p.306-386) a fost dedicată dezvoltării resurselor informaţionale şi căutării soluţiilor pentru optimizarea procesului educaţional şi informaţional. Conferinţa a demonstrat că în bibliotecile Republicii Moldova se implementează conceptul de e-informaţie, iar scopul major al tuturor realizărilor în acest domeniu o reprezintă cetăţeanul şi servirea educaţională şi informaţională a acestuia într-o manieră modernă, eficientă şi transparentă. Comunicările prezentate s-au axat pe problemele manageriale, tehnice şi organizatorice de implementare a noilor forme de lucru, creării bibliotecilor electronice, extinderii serviciilor informaţionale etc.
vezi continutul …
  Paul Bran: schiţă biobibliografică
   Biblioteca Ştiinţifică ASEM; alcăt. M. Vătămanu, resp. de ediţie dr. S. Ghinculov, red. N. Cheradi, tehnoredactare A. Gudima.- Chişinău, 2006.- 34p.
Această lucrare a fost gândită ca un omagiu adus personalităţii creatoare, omagiu închinat unei vieţi dedicate ştiinţei şi învăţământului, profesorului universitar Paul Bran. Paul Bran a adus o contribuţie aparte la dezvoltarea acestei structuri din arealul ASEM, punând baza unei colecţii exhaustive de documente din domeniul economic şi a unui sistem informatizat de gestiune a bibliotecii. Domnul Paul Bran a susţinut mereu că informaţia este esenţială pentru dezvoltarea societăţilor evoluate în plan politic, economic, social şi spiritual. Exercitarea drepturilor cetăţeneşti presupune asumarea unor responsabilităţi sporite şi implicarea în procese decizionale complexe, lucru imposibil de realizat fără o bună disponibilizare a informaţiilor. Rolul bibliotecilor în aceste condiţii se modifică substanţial. La Concursul republican pentru cea mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei, Chişinău, 16 martie 2006 această publicaţie a fost menţionată cu Premiul III.

  Ghidul utilizatorului
   Ina Nicuţă, Elena Railean, Natalia Suvac; Coord. Silvia Ghinculov; Tehnored. Ana Gudima – Chişinău: CEP ASEM, 2006. – 32 p.
Acest ghid are scopul de a înlesni orientarea tuturor categorii de utilizatori în spaţiul Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova, folosirea eficientă a resurselor informaţionale şi să poată uşor şi repede să găsească informaţia de care au nevoie în procesul de studiu şi cercetare. La Concursul republican pentru cea mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei, şi ştiinţa informării, ediţia a XVI-a, Chişinău, 28 martie 2007 această publicaţie a fost menţionată cu Premiul I la secţiunea „Materiale promoţionale”.

  Învăţământul universitar din Republica Moldova: dezvoltare şi tendinţe de reformare în context european
   conf. metodico-şt. (19 apr. 2006; Chişinău).-Chişinău: Dep.Ed.-Poligr. al ASEM, 2006.-140 p.
Biblioteca Ştiinţifică ASEM a organizat lucrările secţiunii „Tehnologii informaţionale în învăţământul superior din Republica Moldova”.- P.67-97.Conferinţa a fost dedicată dezvoltării învăţământului şi căutării soluţiilor pentru optimizarea procesului educaţional, a demonstrat că în universităţile Republicii Moldova se implementează conceptul de e-educaţie, iar scopul major al tuturor realizărilor în acest domeniu o reprezintă cetăţeanul şi servirea educaţională şi informaţională a acestuia într-o manieră modernă, eficientă şi transparentă. Secţiunea „Tehnologii informaţionale în învăţământul superior din Republica Moldova” a reunit 22 de specialişti: cercetători, cadre didactice, informaticieni şi bibliotecari, care în comunicările prezentate s-au axat pe problemele manageriale, tehnice şi organizatorice de implementare a instruirii la distanţă; noilor forme de instruire, creării bibliotecilor electronice, securităţii informaţionale etc.

  Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova
   conf.int. (3;2004; Chişinău): a 3-a conf. int., Rep.Moldova, Chişinău, 23-24 septembrie, 2004 / Coord.: Silvia Ghinculov; Red. Natalia Cheradi, Ina Nicuţă, Nona Ionaş; Tehnored Ana Gudima – Ch.: Dep.Ed.-Poligr. al ASEM, 2006.- 81 p.
Întâlnirea bibliotecarilor din Moldova, România, Rusia a prilejuit dezbaterea celor mai importante aspecte ale modernizării transferului de informaţii şi contribuţia pe care o pot avea bibliotecile în constituirea Societăţii Informaţionale. Realizarea acestor deziderate a determinat organizarea Conferinţei Naţionale „Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova”. Culegerea cuprinde materialele acestei conferinţe şi este adresată tuturor celor care sunt interesaţi de problemele bibliotecii în contextul actual al dezvoltării şi modernizării serviciilor de informare. La Concursul republican pentru cea mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei, Chişinău, 16 martie 2006 această publicaţie a fost menţionată cu Premiul I.
vezi continutul …
  Publicaţii ASEM 2006: în două volume [CD]
   Coord. S. Ghinculov; realizare tehnică A. Gudima.- Chişinău: Biblioteca ASEM, 2006.- (Seria Biblioteca digitală ASEM). Conţine publicaţii 56 full text, editate la Editura ASEM.

   Eugeniu Hrişcev. Membru corespondent al AŞM
   indice biobibliografic / Serviciul bibliografic al Bibliotecii ASEM, resp. de ediţie dr. S. Ghinculov, red. N. Cheradi, tehnoredactare Gr. Gudima.- Chişinău, 2005.- 34 p.
Această biobibliografie a fost elaborată cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate ştiinţifico-didactică a cunoscutului savant economist, profesor universitar, doctor habilitat în economie, membru corespondent al AŞM, ex-rector al Academiei de Studii Economice din Moldova (1994 – 2001) – Eugeniu Hrişcev. Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, cursuri universitare şi alte materiale publicate în perioada anilor 1971-2005, în limbile română şi rusă. Lucrarea cuprinde şi alte informaţii: Curriculum vitae, studii, stagii ştiinţifice, experienţa didactică, funcţii academice, subiectele de cercetări ştiinţifice, participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale. Lucrarea este însoţită de un cuvânt introductiv semnat de prof. universitar, membru de onoare a Academiei Române Sergiu Chircă. La Concursul republican pentru cea mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei, Chişinău, 16 martie 2006 această publicaţie a fost menţionată cu Premiul III.
vezi continutul …
  Publicaţii ASEM 2005: în două volume [CD]
   Coord. S. Ghinculov; realizare tehnică A. Gudima.- Chişinău: Biblioteca ASEM, 2005.- (Seria Biblioteca digitală ASEM). Conţine publicaţii 40 full text, editate la Editura ASEM.
La Concursul republican pentru cea mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei, Chişinău, 16 martie 2006 acest produs informaţional a fost menţionat cu Premiul I.

   Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova
   A II-a Conferinţă Naţională, Republica Moldova, Chişinău, 20-21 septembrie 2001 / Coord. S. Ghinculov; red. N. Cheradi, I. Nicuţă; tehnored. A. Gudima. – Chişinău, 2004. – 101 p.
Informaţia devine în prezent principala marfă şi principalul produs al economiei, constituind temelia progresului. Un rol enorm în acest context le revine bibliotecilor. Aceasta impune o muncă serioasă în vederea modernizării bibliotecilor, activitate care cere o coordonare eficientă între specialiştii în domeniu, urmărind acelaşi scop nobil – asigurarea informaţională la un nivel cât mai înalt a utilizatorilor cu informaţie necesară. Realizarea acestor deziderate a determinat organizarea Conferinţei Naţionale „Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova”, care a avut loc la 20 septembrie 2001. Culegerea cuprinde materialele acestei conferinţe şi este adresată tuturor celor care sunt interesaţi de problemele bibliotecii în contextul actual al dezvoltării şi modernizării serviciilor de informare. La Concursul republican pentru cea mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei, Chişinău, 11 martie 2005 această publicaţie a fost menţionată cu Premiul „Studium”.
vezi continutul …
   Catalogul publicaţiilor periodice intrate în colecţiile Bibliotecii ASEM; The World Bank’s publications. New titles; Moldova in foreign publications – 2004; Moldova in foreign publications – 2003.
   S. l.: s. n., 2004 (CD-ROM).
În scopul popularizării publicaţiilor Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional şi a publicaţiilor periodice intrate în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, buletinele au fost editate pe CD.

  Cheradi, Natalia, Ţurcan, Nelly. Marketing şi biblioteca universitară. Biblioteca universităţii şi studenţii: interacţiunea şi perfecţionarea serviciilor
   Chişinău: Centrul Ed. poligr. al USM, 2003.-145 p. (Bibliografie şi Biblioteconomie. 2).
Studiile prezentate „Marketing şi biblioteca universitară” şi „Biblioteca universităţii şi studenţii: interacţiunea şi perfecţionarea serviciilor” sunt axate pe o concepţie de dezvoltare a bibliotecii universitare bazate pe instrumentarul disciplinei de marketing. Volumul, elaborat la Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, constituie un material util pentru cei interesaţi de implementarea marketingului în activitatea bibliotecară. Prin cercetarea nevoilor consumatorilor, planificarea celor mai efective metode de întrevedere a acestor nevoi şi evaluarea succesului fiecărei măsuri, bibliotecile pot deveni o parte mult mai vitală în cadrul instituţiilor culturale şi de învăţământ. Lucrarea a fost desemnată cu Premiul I la Concursul republican pentru cea mai reuşită lucrare în domeniul bibliologiei
vezi continutul …
  Academia de Studii Economice din moldova la 10 ani. Studii, cercetări, publicaţii
   Bibliografie 1991-2001/ M. Vataman, A. Brânza, S. Studzinschi, S. Pascal, E. Pancratov.- Chişinău, 2001.- 271 p.
În anul 2001 a fost elaborată şi editată bibliografia lucrărilor corpului profesoral didactic, menită să încorporeze cât mai complet informaţia despre patrimoniul ştiinţific, creat în tot termenul de existenţă a instituţiei. Exhaustivitatea informaţiilor pe care le conţine acest volum ridică lucrarea la valoarea unui instrument documentar ştiinţific, care poate servi cu succes întregii comunităţi academice.

  Biblioteca ASEM la întâlnirea celor două milenii sau un deceniu de activitate
   Alcăt. N. Cheradi; Resp. de ediţie S. Ghinculov- Chişinău: ASEM, 2001.- 58 p.
Anii 1991-2001 au fost pentru Biblioteca Ştiinţifică ASEM o perioadă de activitate nouă, de reorganizare, de adaptare la noile condiţii economice şi sociale. Aceasta a adus noi perspective în planul afirmării Bibliotecii ca instituţie cultural-ştiinţifică de prestigiu, specializată în domeniul economiei, realizând prin forme speciale eficienta muncă de cercetare. În anul 2001, marcat de aniversarea a 10 ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova, Biblioteca ASEM a încercat să constituie un sistem adecvat de aliniere la noile tehnologii informaţionale.
vezi continutul …
  Ghinculov, Silvia. Dicţionar de termini utilizaţi în activitatea managerială
   român – englez- francez.- rus.- Chişinău: ASEM, 2001.- 110 p.
Dicţionarul de termini utilizaţi în activitatea managerială este conceput şi elaborat ca un sistem de sprijin în înţelegerea terminologiei în domeniul respectiv. Această lucrare are un caracter practic pronunţat şi serveşte pentru comunicarea eficientă în activitatea zilnică a specialiştilor. Editarea acestui dicţionar, exprimat în cele patru limbi de circulaţie în lumea cotidiană şi cu explicaţia conţinutului acestora în limba română , este un gest de cultură economică şi este pus la dispoziţia utilizatorilor ca un instrument de lucru.

  Modernizarea serviciilor de informare
   conf. int. (1997; Chişinău): conf. int., Rep.Moldova, Chişinău, 25-26 septembrie, 1997 / Fundaţia SOROS Moldova, Biblioteca ASEM, Alianţa Franceză; Coord. S. Ghinculov; Red. N. Cheradi, M. Vataman; Trad. V. Pritula, M. Şciur; Tehnored. V. Chilimari, Gr. Gudima – Chişinău: Ed. ASEM, 2000. – 109 p.
Preocupările specialiştilor pentru structurarea şi organizarea unor servicii moderne de biblioteci au terminat organizarea Conferinţei Internaţionale „Modernizarea serviciilor de informare”, care a avut loc la 25-26 septembrie 1997 în Biblioteca ASEM în cadrul Programului de susţinere a bibliotecilor al Fundaţiei SOROS. Lucrarea cuprinde toate materialele acestei conferinţe şi este adresată tuturor celor care doresc să cunoască problemele bibliotecii în contextul actual al dezvoltării serviciilor de informare.

  Năstase, Corneliu Dicţionar francez-român de economie şi drept
   C. Năstase, S. Ghinculov, G. Vârtosu. – Bucureşti: Ed. Niculescu, 2000. – 158 p.
Această lucrare se adresează oamenilor de afaceri, traducătorilor, profesorilor, tuturor celor ce au de-a face cu informaţii economice, documente comerciale, corespondenţă de afaceri în limba franceză. Dicţionarul abordează cele mai importante domenii ale activităţii economice. Este o sursă optimă de informaţii economice utilă, încadrată într-un volum compact şi comod.

  Nadejda Şişcan: Biobibliografie
   Alcăt. A. Brînza; Red. N. Cheradi, O. Calmâş; Coord. S. Ghinculov. – Chişinău: ASEM, 2000. – 44 p.
Bibliografia este consacrată uneia dintre cele mai marcante personalităţi ştiinţifice şi pedagogice din Republica Moldova, profesor universitar, doctor habilitat în economie – Nadejda Şişcan şi cuprinde informaţii despre publicaţiile apărute în perioada anilor 1966-2000. Lucrarea este însoţită de Cuvânt introductiv semnat de Dumitru Moldovan, Decanul facultăţii „Relaţii Economice Internaţionale” şi Eugenia Făuraş, Şef catedră „Economie Politică şi Doctrine Economice”.

  Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion Madan la 65 de ani
   Alcăt. N. Cheradi; Red. resp. S. Ghinculov; Culeg. O. Calmâş; Trad. în engl. M. Şciur – Chişinău: ASEM, 2000. – 75 p. – (Bibliologi basarabeni).
Bibliografia este consacrată fructuoasei activităţi ştiinţifice, pedagogice şi publicistice a profesorului Ion Madan, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Om emerit al Republicii Moldova. Lucrarea cuprinde informaţii despre publicaţiile apărute în perioada anilor 1961-2000. Bibliografia este însoţită de trei studii semnate de Ion Şpac, Alexe Rău şi Irina Digodi. Lucrarea a fost menţionată cu cu locul I la Concursul Republican „Cea mai reuşită bibliografie de caracter local”

  Mihail Carauş: Indice biobibliografic
   Alcăt. A. Brînza, M. Postolachi; Red. N. Cheradi; Tehnored. Gr. Gudima; Resp. de ed. S. Ghinculov. – Chişinău: ASEM, 1999. -32 p.
Acest indice biobibliografic cuprinde informaţii privind viaţa şi activitatea cunoscutului savant în domeniul economiei Mihail Carauş, profesor universitar care pentru meritele deosebite în instruire, ştiinţă şi educaţie i s-a conferit titlurile onorifice „Om emerit în activitatea financiară”, „Om emerit în învăţământul public”. Bibliografia reflectă publicaţiile apărute în perioada anilor 1966-1998 în limbile română şi rusă.

  Contabilitate, audit şi analiza activităţii economice: Bibliografie (1990-1998)
   A. Brînză, M. Postolachi, S. Pascal, E. Pancratov, S. Studzinschi; Red. V. Ţurcanu; Coord. S. Ghinculov. – Chişinău: ASEM, 1998. – 119 p.
Din 1998 Republica Moldova a trecut la un nou sistem contabil. Reieşind din aceste considerente Biblioteca ASEM împreună cu Asociaţia Contabililor din Republică şi-a propus să elaboreze bibliografia „Contabilitate, audit şi analiza activităţii economice (1990-1998)”, lucrare de volum, care a apărut la sfârşitul anului 1998. Lucrarea constituie un instrument eficient de informare destinat diferitor categorii de beneficiari (cadre didactice, studenţi, specialişti în sfera financiară şi bancară).

  Dumitru Moldovan: Indice biobibliografic
   Alcăt. A. Brînza, E. Pancratov; Red. N. Cheradi; Tehnored. Gr. Gudima; Resp. de ed. S. Ghinculov. – Chişinău: ASEM, 1998. – 28 p.
Acest indice biobibliografic este un ghid al lucrărilor cunoscutului savant, profesor universitar, doctor habilitat în economie Dumitru Moldovan şi reflectă întreaga activitate ştiinţifică, pedagogică, publicistică şi literară în perioada anilor 1975-1998.

  Sergiu I. Chircă: Indice biobibliografic
   Alcăt. M. Postolachi, S. Studzinschi; Red. N. Cheradi; Tehnored. Gr. Gudima; Resp. de ed. S. Ghinculov. – Chişinău: ASEM, 1998. – 31 p.
Prezenta lucrare a fost elaborată în dorinţa de a face cunoscută publicului întreaga activitate ştiinţifică, pedagogică şi politică a cunoscutului profesor Sergiu I. Chircă. Lucrările savantului au devenit mai cunoscute în lumea ştiinţifică şi se rânduiesc alături de cele mai reprezentative contribuţii la creşterea patrimoniului spiritualităţii moldoveneşti. Bibliografia cuprinde informaţii despre publicaţiile apărute în perioada anilor 1960-1998.

  Catalogul publicaţiilor periodice intrate în colecţiile Bibliotecii A.S.E.M.
   Alcăt. D. Olaru, A. Susarenco; Resp. de ediţie S. Ghinculov. – Chişinău: ASEM, 1998. – 68 p.

Publicaţiile periodice cotidiene, săptămânale, bilunare, lunare care constituie în volume trimestriale, simestriale sau anuale reprezintă un suport important alături de materialele didactice pentru efectuarea studiilor şi cercetărilor. Conţinutul colecţiilor de periodice este variat: de la periodice de cultură generală până la cele ştiinţifice şi juridice, nucleul constituind publicaţiile de profil economic. Catalogul include toate publicaţiile periodice deţinute de bibliotecă de la înfiinţarea ei. Începând cu anul 2000, varianta electronică a catalogului este plasată pe site-ul bibliotecii http://lib.ase.md/?page_id=1027

  Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare
   Indice bibliografic. 1994-1995 / Alcăt. A. Bejan, A. Brînza, M. Postolachi; Coord. S. Ghinculov. – Chişinău: ASEM, 1996. – 257 p.
Peste doi ani, în anul 1996, acelaşi colectiv de autori şi redactori a scos la lumină a doua fasciculă a bibliografiei „Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare”. A fost aplicată aceeaşi metodă şi folosită aceleaşi surse. Bibliografia include informaţii despre 3558 de documente apărute pe parcursul anilor 1994-1995. Lucrarea a fost desemnată cu locul I la Concursul Republican „Cea mai reuşită bibliografie de caracter local”

  Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare
   Indice bibliografic. 1989-1993 / Alcăt. A. Bejan, A. Carazanu, M. Postolachi, A. Zelenschi; Coord. S. Ghinculov. – Chişinău: ASEM, 1994. – 358 p.
În 1994 Biblioteca ASEM a publicat o lucrare bibliografică de volum întitulată „Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare 1989-1993”. Bibliografii îndrumaţi de cunoscuta specialistă Ana Carazanu împreună cu redactorii ştiinţifici doctorii în economie Andrei Blanovschi şi Silvia Harnău au creat o lucrare ce face faţă exigenţelor sporite ale zilelor noastre. Bibliografia include ediţii ştiinţifice (monografii, ediţii de profil, culegeri de studii, autoreferate şi disertaţii), didactice (manuale, materiale metodico-didactice), de referinţă (dicţionare, enciclopedii), informative (bibliografi, sinteze, referate) în limbile română, rusă, engleză, franceză editate pe parcursul a cinci ani. Ideea creării acestei bibliografii a fost promovată de primul rector al ASEM, cunoscutul savant economist şi pedagog român Paul Bran. Lucrarea a fost desemnată cu locul II la Concursul Republican „Cea mai reuşită bibliografie de caracter local”.