WP theme optional pages:
Î:Cine are drept de acces la serviciile şi colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice ASEM?
R:Biblioteca este deschisă pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadrele didactice, alte categorii socio-profesionale din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. Doritorii din exterior pot avea acces la serviciile bibliotecii, achitând taxe.

Î:Care sunt condiţiile de acces la colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice ASEM?
R:Utilizatorii din cadrul ASEM beneficiază de serviciile bibliotecii în baza Permisului de intrare, care poate fi obţinut în Serviciul „Împrumut” (Corp F 005, parter). Actele necesare pentru obţinerea permisului sunt:
- buletin de identitate
- carnetul de student vizat pe anul universitar în curs (pentru studenţi) sau legitimaţia de serviciu (pentru angajaţii ASEM);
- fotografie tip buletin (3).
Utilizatorii din afara ASEM beneficiază de serviciile bibliotecii achitând taxe, în baza buletinului de identitate.

Î:Pentru folosirea serviciilor bibliotecii se plătesc taxe?
R:Utilizatorii din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova beneficiază de serviciile Bibliotecii Ştiinţifice ASEM gratuit, utilizatorii din afara ASEM – achitând taxe (15 lei/zi, 50 lei/lună).

Î:Unde se eliberează premise pentru BŞ ASEM?
R:Permisele se eliberează în Serviciul „Împrumut”, Corp F 005, parter.

Î:Care este orarul de funcţionare a sălilor de lectură?
R:Orarul de funcţionare poate fi vazut aici

Î:Permisul este valabil în orice structură a bibliotecii ?
R:Permisul eliberat este valabil în toate subdiviziunile bibliotecii.

Î:Cum poţi împrumuta cărţi sau alte publicaţii din colecţiile bibliotecii?
R:Biblioteca Ştiinţifică ASEM pune la dispoziţie fonduri de cărţi destinate împrumutului individual în sălile de lectură şi la domiciliu (pentru categoriile de cititori din ASEM). Drept de împrumut la domiciliu au numai studenţii şi cadrele didactice din ASEM. Împrumutul se face pe baza permisului în oficiul Împrumut Corp F 005, parter.

Î:Studenţii de la instituţiile particulare pot folosi serviciile BŞ ASEM ?
R:Orice persoană din afara ASEM poate beneficia de serviciile bibliotecii în condiţiile prevăzute de Regulamentul de funcţionare al BŞ ASEM.

Î:Catalogul bibliotecii poate fi consultat on-line?
R:Catalogul BŞ ASEM poate fi consultat on-line la adresa: http://primo.libuniv.md/

Î:Care sunt datele de contact ale Bibliotecii?
R:Adresa: Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59
Tel.: (373 22) 24-26-63
(373 22) 40-29-64
Fax: (373 22) 24-26-63

Relaţii cu publicul – tel: 402 963
e-mail: library@lib.ase.md
web-site: www.lib.ase.md

Î:Cum este organizată biblioteca?
R:Biblioteca Ştiinţifică ASEM îşi desfăşoară activitatea în 3 corpuri de clădire:
corp B, parter – Serviciul „Publicaţii didactice. Periodice. Sala de lectură “Eugeniu Hrişcev”(publicaţii didactice, ziare şi reviste), Centrul Multimedia;
corp C, parter – Serviciul „Colecţia în limbi străine. Sala de lectură “Paul Bran”(publicaţii în limbi moderne);
corp F – parter: Director, Serviciul „Completare. Evidenţă”, Serviciul „Clasificare. Catalogare”, Serviciul „Comunicarea Colecţiilor. Împrumut” (manuale, cursuri, monografii etc.), Sala de Referinţe (Catalogul electronic, cataloage tradiţionale, asistenţă informaţională de specialitate), etaj 1 – Serviciul „Colecţia de Patrimoniu” (publicaţii în limbile română şi rusă, teze de doctorat, autoreferate ale tezelor de doctorat), Serviciul Bibliografie (dicţionare, enciclopedii), Serviciul „Comunicarea Colecţiilor. Sala de lectură” (publicaţii în limbile română şi rusă).

Î:Cum pot afla unde se găseşte un anumit document?
R:Informaţii privind documentele pe care le deţine biblioteca, în colecţiile ei, se pot regăsi în Catalogul electronic http://primo.libuniv.md/.

Documentele regăsite în catalogul electronic au semnalate localizarea unde se găseşte documentul, câte exemplare sunt disponibile. Cataloagele electronice sunt accesibile de la calculatoarele situate în orice sala de lectură, Centrul Multimedia, Sala de Referinţe. Informaţii privind modul de căutare în catalogului electronic găsiţi în ghidul de căutare sau se pot solicita bibliotecarilor.

Î:Ce este cota publicaţiei?
R:Cota este adresa cărţii, ea determină locul în care este aşezată cartea la raft.

Î:Ce trebuie să fac dacă am pierdut cartea împrumutată de la bibliotecă?
R:În cazul pierderii unui document împrumutat din bibliotecă, utilizatorul trebuie să anunţe, imediat, la serviciul Comunicarea colecţiilor (corp F, et, 1), unde va trebui să completeze un formular de pierdere, necesar calculării sumei finale ce trebuie achitată la casieria bibliotecii. Dacă exemplarul pierdut se mai găseşte în librării, edituri, anticariate etc., se poate aduce un exemplar identic cu cel pierdut.

Î:Pot accesa Internetul din Bibliotecă?
R:Accesul la INTERNET este asigurat în Centrul Multimedia în conformitate cu Regulamentul stabilit.

Î:Pot accesa de acasă resursele electronice ale bibliotecii?
R:Resursele electronice puse la dispoziţia cititorilor de către bibliotecă se pot accesa din reţelele ASEM, inclusiv din căminele acesteia şi din reţelele bibliotecii (de la Centrul Multimedia, Sala de lectură „Paul Bran”). Cadrele didactice ale ASEM pot obţine o parolă pentru acces din alte reţele (de ex. de acasă).

Î:Cum pot face fotocopii, scana?
R:Copii xerox se pot face la copiatorul din Corp F, parter, sau la altele din afara instituţiei. Poţi scana la Centrul Multimedia (de sinestătător – gratuit, de către personalul serviciului – contra plată).

Î:Cum şi când pot solicita împrumutul interbibliotecar?
R:Solicitarea unui Imprumut interbibliotecar se face în Serviciul Colecţia de Patrimoniu (Corp F, etaj 1), unde se completează un formular, după ce în prealabil s-a efectuat căutarea în Catalogul electronic al BNRM şi altor biblioteci.

Î:Cum decurge demersul de cercetare documentară?
R:Elemente care caracterizează o persoană educată pentru informaţie :
1. definirea obiectivelor de cercetare
2. analizarea subiectului
3. organizarea muncii
4. adunarea datelor
5. căutarea şi selectarea documentelor pertinente
6. prelucrarea, sintetizarea şi comunicarea informaţiilor
7. evaluarea activităţii

Î:Cum poate fi redactată o listă bibliografică?
R:O listă bibliografică cuprinde numai lucrările consultate efectiv.
Elementele bibliografice trebuie să fie extrase de pe pagina de titlu sau echivalenta acesteia şi înregistrate în limba originală;
Publicaţiile trebuie prezentate în ordine alfabetică a numelor de autor sau în ordine numerică, în dependenţă de metoda de citare utilizată în lucrare.
Lista bibliografică va fi redactată respectând următoare reguli:
CĂRŢI ŞI DOCUMENTE MONOGRAFICE
Elementele de bază ale referinţei (AUTOR, Titlu) sunt marcate distinct de celelalte elemente bibliografice prin utilizarea caracterelor MAJUSCULE, italice;
Numele autorului lucrării citate se va prezenta în ordine inversată: nume de familie, prenume;
Numărul standard internaţional al documentului (ISBN; ISSN), este un element obligatoriu, în cazul când este disponibil.
ARTICOLE DIN MONOGRAFII ŞI CULEGERI
Titlul articolului se va transcrie cu litere drepte, iar titlul documentului gazdă – cu italice;
Conectorul „În:” va face legătura între articol şi documentul gazdă (monografie / culegere);
Paginaţia este desemnată prin abrevierea „pp.”.
Numărul standard internaţional al documentul gazdă (ISBN; ISSN), este un element obligatoriu, în cazul când este disponibil.
ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ŞTIINŢIFICE
În cazul articolelor publicate în reviste ştiinţifice nu este utilizat conectorul „În:” pentru a face legătura între articol şi documentul gazdă.
REGULILE PENTRU PREZENTAREA REFERINŢELOR BIBLIOGRAFICE LA DOCUMENTELE ELECTRONICE
Referinţele bibliografice la documentele electronice sunt asemănătoare cu referinţele la documentele tipărite, cu excepţia câtorva elemente specifice;
Tipul de suport se indică obligatoriu între paranteze drepte, după titlu, de exemplu: [online], [CD-ROM], [baza de date online], [disc], [software] etc.;
Data citării arată data accesului utilizatorului la document electronic online şi trebuie să fie precedată de cuvântul „citat” sau de un termen echivalent (de exemplu „accesat”). Se indică între paranteze drepte după data publicării (paginaţiei) şi data de actualizare (dacă există);
Disponibilitatea şi accesul cuprind informaţiile despre URL (adresa uniformă pentru localizarea resurselor) precedat de expresia „Disponibil”.
Exemple:
CĂRŢI ŞI DOCUMENTE MONOGRAFICE
BELOSTECINIC, Grigore, FEURAŞ, Eugenia. Edificarea economiei cunoaşterii prin educaţie: monogr. colectivă. Chişinău: ASEM, 2016. 277 p. ISBN 978-9975-75-785-0.
CAPITOLE ÎN MONOGRAFII
PETROIA, A. Administrarea taxelor locale. În: SECRIERU, A., DRAGOMIR, L., PETROIA, A. În: Impozitele şi taxele locale: Ghidul autorităţilor publice locale. Chişinău: [s. n.], 2016, cap. 5, pp. 51-56. ISBN 978-9975-87-076-4.
ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ŞTIINŢIFICE
BACAL, P. Probleme şi recomandări de reformare a taxelor pentru utilizarea resurselor naturale în Republica Moldova. Economica. 2016, nr. 1, pp. 68-79. ISSN 1810-9136.
DOCUMENTE ÎN FORMAT ELECTRONIC
GRIGOROI, L., IACHIMOVSCHI, A. Aspecte moderne privind racordarea activității de audit financiar din Republica Moldova la bunele practici internaționale. Practici de Audit [online]. 2016, nr. 3 (19) [accesat 17 decembrie 2016]. ISSN 2284-6689. Disponibil: http://cafr.ro/sectiune.php?id=1351.

Î:Ce sunt referinţele?
R:1. Informaţie pe care o prezintă cineva cu privire la situaţia unei persoane.
2. O trimitere de la o vedetă la alta.
3. Trimitere la o altă parte a unui document hipertext.
Ex.: Referinţă bibliografică în subsol. Date bibliografice care pot apărea fie în subsolul paginii documentului, fie la sfârşitul capitolului sau lucrării.